Doel en beleidsplan

Dit beleidsplan van Stichting Boekoe beslaat een periode van vijf jaar. Hier is naast de missie en visie, het jaarplan 2023 in opgenomen. Het bestuur evalueert aan het einde van ieder jaar de verrichtingen van de stichting en stelt daarop een jaarverslag en (financiële) verantwoording op. Eventuele wijzigingen en aanpassingen die uit de evaluatie voortvloeien verwerkt het bestuur in het nieuwe jaarplan. De verantwoording, plannen en verslagen zijn na te lezen op de website van Stichting Boekoe: www.kibrimi.sr.

1      Doel van de stichting

Het statutaire doel van de stichting is: “Het bevorderen en verrichten van onderzoek naar geschiedenis, cultuur en leefomstandigheden van tribale volkeren”. Vanaf haar oprichting op 12 september 1997 tot nu toe – begin 2020 – betekent dit concreet dat de stichting actief is met het doen van archeologisch, historisch en antropologisch onderzoek en het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking. De stichting is actief in Oost-Suriname, aan de benedenloop van de Cottica. In dit gebied bevindt zich een aantal dorpen van de nog grotendeels traditioneel levende Aukaanse (Okanisi)stam der marrons/fiiman paansu[1].

1.1   Visie, missie

Stichting Boekoe huldigt de visie dat alle mensen, overal ter wereld, gelijke kansen verdienen. Werkend aan haar doelstelling ontwikkelde de stichting een sterke band met de mensen in Marowijne, specifiek met de bewoners in het gebeid van de (Beneden-)Cottica. Deze mensen vormen de ‘basis van de piramide’[2]. Zij worden in velerlei opzichten achtergesteld of genegeerd. Zij staan in vele opzichten aan het begin van de voedsel- en waardeketen maar genieten daar het minst de revenuen van.

Daaruit vloeit de missie van Boekoe voort: het bestrijden van de (vaak extreme) armoede van de in stamverband bewoners in dit gebied. Tegelijk probeert Boekoe de achterstandsituatie van de bevolking en de ongelijke behandeling waarmee zij te maken krijgen, weg te werken. Wanneer je realiseert dat deze mensen mede zorgen voor het behoud van het natuurlijke leefklimaat en het tegengaan van klimaatverandering, is hun deprivatie een wrang gegeven. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de CO2-reductie. Middels dit beleid wordt geprobeerd de dorpen aan de Cottica te ondersteunen in hun bestaan en in hun ontwikkeling. Onderzoek speelt een rol hierin door het verwerven van inzicht en begrip.

2     Beleidsplan 2020 - 2024

Voor de komende jaren zal een wijziging van de accenten optreden. De aandacht voor cultuur en geschiedenis van de fiiman paansu, de Aukaners in dit geval, blijft. De aandacht voor de leefomstandigheden en hulp en ondersteuning daarvoor blijft ook. Tegelijk zal het eigenaarschap van de lokale bewoners meer centraal te staan. Ook zoeken we aansluiting met de internationaal erkende werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, de SDG’s. Tenslotte gaan we actief op zoek naar partnerschap met zowel publieke als private organisaties. Dit om elkaar wederzijdse versterken en draagvlak te vergroten.

Genoemde dorpen hebben te kampen met de zogenaamde ‘trek naar de stad’: Het is al jarenlang een trend dat vooral jongeren en de meest vitale leden van de gemeenschap hun dorpen verlaten. Belangrijkste reden daarvoor zijn het gebrek aan (economische) activiteiten en perspectieven in het thuisdorp. Juist degene met aspiraties verdwijnen en zoeken hun heil elders: in de stad Paramaribo of het buitenland. De achterblijvers verliezen op deze wijze de vitale elementen binnen de gemeenschap: de goede jagers, vissers en bewerkers van de kostgronden, degenen die huizen bouwen en bij machte zijn voor de zwakkeren te zorgen. En meer nog: degenen die met ideeën en plannen voor verbetering en versterking van de eigen leefomgeving rondlopen.

2.1   Strategie, lange termijndoelen: aansluiting bij duurzame ontwikkelingsdoelen

Om haar visie en missie om te zetten in haalbare doelstellingen zoekt Boekoe aansluiting bij de duurzame ontwikkelingsdoelen, de door de Verenigde Naties en Europese Unie vastgestelde ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030. Deze agenda bestaat uit 17 doelen en van deze Sustainable Development Goals (SDG’s)[3] ziet Boekoe er 8 als primair.

Primair zet Boekoe zich in voor het behalen van vier SDG’s:

SDG 1          Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede,

SDG 2          Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw,

SDG 8          Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen,

SDG 17        Versterken van partnerschap om doelen te bereiken.

 

Als nevendoelstellingen hanteren wij de vier SDG’s:

SDG 5          Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes,

SDG 12        Duurzame consumptie en productie,

SDG 13        Klimaatverandering aanpakken,

SDG 15        Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

Voor Boekoe is het vanzelfsprekend dat honger en armoede het meest effectief kan worden bestreden door economische ontwikkeling op gang te brengen, die voor banen en inkomen zorgt. Het district Marowijne in Suriname biedt daarvoor potentieel in de vorm van veel vruchtbare grond, een grote biodiversiteit en een gunstig klimaat. Boekoe gaat graag partnerschappen aan, zowel publiek als privaat, die een bijdrage leveren aan het behalen van de ontwikkelingsdoelen waaraan zij zich verbonden heeft. We hebben het dan over activiteiten op het terrein van armoedebestrijding, voedselzekerheid en het stimuleren van private initiatieven in de relevante sectoren in het district Marowijne, Suriname.

Bovengenoemde initiatieven moeten bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen op één of meer van de volgende zes terreinen:

 • Verminderen van armoede en het versterken van (economische) zelfredzaamheid
 • Bevorderen van groei in de land- en tuinbouw en bosbeheer en andere activiteiten in de primaire sector
 • Totstandkoming van ecologische verantwoorde en duurzame voedselketens
 • Bevorderen van duurzaam -community based- toerisme
 • Creëren van betere leef- en werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen (beter werk en inkomen en verhoogde productie)
 • Stimulering van private initiatieven en investeringen en publiek-private samenwerking.

2.2  Partnerschappen

Binnen bovenstaande terreinen willen wij partnerschappen aangaan om onze doelstellingen uit realiseren. Boekoe zet zich verder in voor projecten zich kunnen toespitsen op verschillende sectoren, zoals land- en tuinbouw, bosbeheer, ICT (‘digitale ontsluiting’) en (fysieke) infrastructuur, duurzame energie en community based toerisme.

2.3  Middelen en financiering

Boekoe kent een bescheiden begroting. Haar middelen komen van donateurs en begunstigers die haar doelstellingen een warm hart toedragen. Verder vindt zoveel als mogelijk werving van financiering per project plaats, hetgeen wil zeggen dat per project financiering wordt verkregen middels het gericht aanschrijven van fondsen en donateurs. Daaraan ligt in dat geval al een projectvoorstel en meestal uitgewerkt projectplan en begroting ten grondslag. De stichting streeft er naar, de positie van vaste beneficiant te verwerven bij een fonds of goodwill organisatie. Ook naar mogelijkheden om partnerschap met ngo’s of binnen het bedrijfsleven aan te gaan, wordt gezocht.

3    Jaarplan 2023

Voor 2023 neemt de stichting zich de volgende activiteiten voor:

1e kwartaal

 • ANBI-status aanvraag
 • Fondswervende activiteiten, projectdefiniëring, definiëren (potentiële) partnerschappen. Locatie: Gooise Meren, Nederland en Paramaribo, Suriname. Onderwerpen:
  • Een monument voor Boekoe: expeditie naar locatie voormalige Boekoe en oprichten gedenkteken/monument
  • Agro ontwikkeling aan de Cottica: onderzoeken en introduceren innovatieve en nieuwe landbouwmethoden: hydroponics; terra preta, permacultuur, agroforrestry
  • Gemeenschapsbos als instrument voor dorpsontwikkeling: onderzoeken en benutten ecosysteem diensten
  • Duurzaam bosbeheer van gemeenschapsbos door middel van het ontwikkelen van nieuwe exploitatie concepten
 • Reparatie en operationeel maken landrover en poldervlet tbv toerisme en transport
 • Verzenden hulpgoederen tbv locale bewoners dorpen a/d Cottica. Locatie: Cottica gebied, Suriname

2e kwartaal

 • Organiseren zoektocht in het Boekoe-gebied. Locatie: Pikien Santi, Cottica gebied, Suriname
 • Verzenden landrover naar Suriname, realiseren garagebox ter plaatse

3e kwartaal

 • Project ‘Internationaal Ondernemerschap en Ontwikkeling’ in samenwerking met TU Delft, voorbereidend deel. Locatie: Delft, Nederland
 • Voortgang eerder in het jaar gedefinieerde projecten

4e kwartaal

 • Project ‘Internationaal Ondernemerschap en Ontwikkeling’ in samenwerking met TU Delft, uitvoerend deel. Locatie: Cotticagebied, Suriname
 • Verdere ontwikkeling resort Kibri Mi in Pikien Santi: drinkwatervoorziening, elektriciteit, inventaris uitbreiden
 • Voortgang eerder in het jaar gedefinieerde projecten.

[1] Met fiiman paansu (vrij volk) wordt de bevolkingsgroep aangeduid die bestaat uit nakomelingen van slaven die zichzelf ontworstelden aan de gevangenschap en gedwongen arbeid op de plantages.

[2] Base of the Pyramid (BOP)  is een term in de economie, die verwijst naar de armste twee derde van de economische menselijke piramide, een groep van meer dan 4.000.000.000 mensen die in abjecte armoede leven. Meer in het algemeen verwijst BOP naar een mark gebaseerd model voor economische ontwikkeling dat de wijdverbreide armoede belooft te verlichten en tegelijkertijd groei en winst oplevert voor multinationale ondernemingen.

[3] De SDGO’s zijn een vervolg op de Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals – MDG’s) uit 2000.